Regulamin sklepu internetowego
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy ChocoMalina, Alicja Malinowska-Lopes działający pod adresem:
www.chocomalina.pl, prowadzony jest przez ChocoMalina Alicja Malinowska-Lopes,z siedzibą przy: ul. Racławicka 30, 76-230 Potęgowo, działający pod numerem NIP:8411511456 , REGON::221596770

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Chocomalina Alicja Malinowska-Lopes, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).                                                                                                                                                                                                                           Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na
stronie internetowej Sklepu www.chocomalina.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu”.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.chocomalina.pl
odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz
zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964
r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa
ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu
przez Klientów.
Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy
cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się
następujące osoby:
osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto”
oraz osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na
prawach Konsumenta”.
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych
dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak
też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod
warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której
Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz
określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w
którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości
nabywanych Produktów.
Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
www.chocomalina.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Sprzedawca – Chocomalina Alicja Malinowska-Lopes z siedzibą przy: ul. Racławicka 30, 76-
230 Potęgowo, działający pod numerem NIP: 8411511456 , REGON::221596770
która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą
swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego
warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za
pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień,
dokonanego za pośrednictwem strony: www.chocomalina.pl lub e-mailowo na adres
lopesalicja@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest
zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie
Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu,
wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru
opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie
kliknięcie potwierdzenia zakupu.
Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja
„Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą
musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich
charakteru zawodowego.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres
e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji
zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie
następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po
zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pośrednictwem platform obsługujących tzw.
szybkie płatności – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na
koncie bankowym Sklepu.
Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od
poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze
po godz. 18:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać rachunek potwierdzający zakup powinien
wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając
niezbędne dane. Sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
e-mail – lopesalicja@gmail.com
telefon – 536018139
adres korespondencyjny – ul. Racławicka 30, 76-230 Potęgowo
komunikatory Facebook i Instagram (@Chocomalina___)
Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić
(cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż
zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania
nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź
wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
Paczkomatu InPost, Kuriera InPost, Kuriera dpd lub odbioru osobistego
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia
składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3-4 dni robocze. Na czas oczekiwania składa
się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz
przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności
dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz
stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić
wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych
przez Klienta i kuriera.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru pod adresem ;ul.Racławicka 30,
76-230 Potęgowo

REALIZACJA PŁATNOŚCI

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
przelewem, na rachunek bankowy – 89 1140 2004 0000 3802 8307 7058; płatność online za pośrednictwem platform płatniczych dostępnych w panelu realizacji zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jestAutopay S.A.  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia.
W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z
systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje
możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie
obsługę Sklepu.

 

REKLAMACJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w
zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce,
gdy:
Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo
jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu
wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej
działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi
jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy
zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,
a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od
dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania
Towaru.
Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad
albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady.
Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
Reklamacja powinna zawierać:
dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie –
adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie
reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt
Sprzedawcy, na adres: ul. Racławicka 30, 76-230 Potęgowo.
Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu
(14) dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar
na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie
reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać
zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy,
z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o
obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to
uznał za uzasadnione.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z
upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu
przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na
zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287,
ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie,
bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu
(14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).
Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed
jego upływem.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Racławicka 30, 76-230
Potęgowo. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Racławicka 30, 76-230
Potęgowo
Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt
dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy;
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja
„Konsumenta”).

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje
zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako
Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla
umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje
się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych
osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest
jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze
Sklepu, jest Sprzedawca.
Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom,
które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Page 10 of 12
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–
88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub
usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały
zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących
się na stronie Sklepu.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Sklepu www.chocomalina.pl.
Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na
dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www,
jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących
realizacji zamówienia.
Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści
bezprawnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia,
pierwszeństwo mają te przepisy.
W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje
nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie
innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio
dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Załącznik 1:Wzór  formularza odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na
prawach Konsumenta od zawartej umowy
Miasto: ___________, dnia: __________ r.
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
Imię i nazwisko: ________________
Adres: ________________
E-mail: ________________
Tel: ________________
Przedsiębiorca:
Nazwa: ChocoMalina, Alicja Malinowska -Lopes
Adres: ul. Racławicka 30. 76-230 Potęgowo

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA
PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:
___________________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________ ___
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie:
_________________________________), którą należy przelać na następujący numer
rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,
__________________ (własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.

Shopping Cart
Scroll to Top