Polityka prywatności

Polityka prywatności stronu internetowej
www.chocomalina.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.CHOCOMALINA.PL
1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy
czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony
internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych
danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych
oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Alicja Malinowska-Lopes,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ChocoMalina Alicja Malinowska-Lopes, ul,
Racławicka 30, 76-230 Potęgowo, NIP 8411511456, REGON 221596770 (zwana dalej:
„Właściciel”).
II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
a. prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach
sklepuinternetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej
www.chocomalina.pl;
b. umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcji otrzymywania powiadomień
poprzez wybrane przez Użytkownika kanały komunikacji zdalnej;
c. informowania Użytkownika o statusie realizacji zamówienia oraz umożliwienia
Użytkownikowi śledzenia zamówień przekazanych firmie kurierskiej
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
2/7
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich
(np.odstąpienie od umowy, rękojmia).
3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i
promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe,
w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych
produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków,
ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in.
do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub
przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego
produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami
Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów
trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
III. RODZAJ DANYCH
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:
a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
– imię i nazwisko;- adres e-mail;
b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
– imię i nazwisko;
– płeć;
– adres dostawy;
– numer telefonu;- adres e-mail;
c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia;
– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
3/7
2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności
następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu
należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili
potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz
dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.
V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich
danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się
na swoje konto.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może
dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie
zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów
przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje,
że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi
wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika.
Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas
dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika,
wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi
osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych
4/7
osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do
przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas
dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz
ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi
osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to
przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co
administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane
osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby
administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,
administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe
Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na
bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie
pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne
do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one
zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie
konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym
obowiązkiem przechowywania danych.
2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres
trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z
Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia
dochodzenia roszczeń umownych.
3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych
transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi
roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane
osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie
internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez
Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia
sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
5/7
VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w
celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania
informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane
innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar
Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust.
1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
VIII. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię(dalej
łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony
internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są
one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu
dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który
strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a
czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie
pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze
dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko
przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę
internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy
czas.
4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
– TOKEN XSRF: używany ze względów bezpieczeństwa, wygasa po zamknięciu okna
przeglądarki
– hs: używany ze względów bezpieczeństwa, wygasa po zamknięciu okna przeglądarki
– svSession: używany w związku z logowaniem użytkownika, przechowywany12
miesięcy
– SSR-caching: używany do wskazania systemu, z którego została strona
wyrenderowana, czas przechowywania 1 minuta
6/7
– consent-policy: używany do parametrów banera plików cookie,
czasprzechowywania 12 miesięcy
– smSession: używany do identyfikacji zalogowanych użytkowników strony, wygasa
po zamknięciu okna przeglądarki
– TS*: używany na potrzeby bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom, wygasa
po zamknięciu okna przeglądarki
– bSession: używany do pomiaru efektywności systemu, przechowywany przez30
minut
– fedops.logger.X: używany do pomiaru stabilności/skuteczności, przechowywany 12
miesięcy
5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
administratora.
6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z
obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznieakceptuje
pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w
pamięci urządzenia.
8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookieslub zmienić
przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy
funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy
dostosować ustawienia w przeglądarce.
9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne
korzystanie ze strony internetowej.
10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane
w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co
pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu
i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych
użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na
stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,adres IP i
informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów,
administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
7/7
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w
celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej
są najbardziej popularne dla Użytkowników

Shopping Cart
Scroll to Top